Przetarg 22 października 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻNEJ  NA TERENIE STREFY GOSPODARCZEJ W RYDUŁTOWACH

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, wolnych od obciążeń, położonej na terenie Strefy Gospodarczej w Rydułtowach.

Elementy uzbrojenia terenu:

  • sieć elektryczna (20/04 kV, 1 MW),
  • sieć wodociągowa (260 m3 / dobę, przyłącze na terenie),
  • sieć kanalizacyjna (dostępna objętość 300 m3 / dobę, bez ograniczeń zrzutu, przyłącze na terenie),
  • infrastruktura telekomunikacyjna,
  • przepompownia ścieków, odprowadzenie wód deszczowych,
  • parkingi w bezpośrednim sąsiedztwie, drogi dojazdowe, pełne oświetlenie terenu.

 

Inne udogodnienia: płaski teren wolny od zabudowy, strefa przemysłowa, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego (działalność produkcyjno-usługowa), dogodny dojazd.

Przez część działki nr 3891/169 przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV, co należy uwzględnić w lokalizacji planowanej inwestycji.

Przetarg odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Podleśnej 6 C w Rydułtowach.

Działka nr 3891/169 o powierzchni 0,3218 ha, ujawniona w KW GL1W/00058717/1; cena wywoławcza wynosi 160 000 zł netto; wadium 8 000 zł; godzina przetargu: 13:00;

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia netto, płatną jednorazowo (plus należny podatek VAT), nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Zbywający może skorzystać z prawa odkupu w przypadku, gdy w okresie do 2 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji.

Zbywającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% ceny nabycia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie zakończy inwestycji.

Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Wadium wnosi się w terminie do 21 października 2018 r. w kasie firmy lub przelewem na konto nr: 37 1050 1403 1000 0090 6379 5570. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu w siedzibie spółki Rydułtowski Park Przedsiębiorczości Sp. z o.o., co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 Regulamin zbywania dostępny jest na stronie internetowej rpp.rydultowy.pl lub w siedzibie Spółki.

POBIERZ OGŁOSZENIE W FORMIE PDF